top of page

Voor dienstverlening van Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs & Praktijk Charlotte Schuurs, leefstijlcoach, holistisch leefstijltherapeut, verpleegkundige en begeleider gevestigd te Lage Zwaluwe. Hierna te noemen: Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs

ARTIKEL 1 - DEFINITIES


In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Zorgadviesbureau de leverancier van de dienstverlening en Opdracht gevende wederpartij van Zorgadviesbureau

 

Overeenkomst overeenkomst tot dienstverlening holistisch leefstijl therapeut, verpleegkundige, PGB/Particulier/Zin Persoonsgebonden Budget/Zorg in natura. Waar in de voorwaarden in een mannelijke vorm wordt geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zorgadviesbureau en opdrachtgever waarop Zorgadviesbureau deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zorgadviesbureau, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van inkoop- en andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

 

Zorgadviesbureau en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 - AANBIEDINGEN & OFFERTES


De zn. door Zorgadviesbureau gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Zorgadviesbureau is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders vermeld. De offerte bevat in elk geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te werken uren met de maximale bandbreedte inzake lichte niet voorziene afwijkingen, tegen welk vastgesteld uurtarief.  

Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Zorgadviesbureau daaraan niet gebonden. De overeenkomst is dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand gekomen, tenzij Zorgadviesbureau anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zorgadviesbureau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerte. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 - OVERIGE BEPALINGEN VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 

Opdrachtgevers, die over o.a. een PGB beschikken, gaan met Zorgadviesbureau een ‘Overeenkomst’ aan. In de overeenkomst  wordt in overleg tussen opdrachtgever en Zorgadviesbureau de aard van de werkzaamheden, de kwaliteitsborging en de duur van de overeenkomst vastgelegd. Voor elke opdracht wordt gewerkt met een opdrachtbevestiging waarin de werkzaamheden en tarieven worden vermeld.

ARTIKEL 5 - DIENSTVERLENING


Zorgadviesbureau zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; e.e.a. op grond van de op dat moment algemeen bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft Zorgadviesbureau het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In voorkomende gevallen (bijv. tijdens vakanties) is Zorgadviesbureau gerechtigd het dossier van opdrachtgever ter inzage over te dragen aan een ter zake kundige waarnemer.

 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zorgadviesbureau worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zorgadviesbureau zijn verstrekt, heeft Zorgadviesbureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Zorgadviesbureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zorgadviesbureau is uitgegaan van door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Zorgadviesbureau redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever vrijwaart Zorgadviesbureau voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever verwijtbaar zijn.

ARTIKEL 6 - TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST


Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, zal Zorgadviesbureau zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar maken welke elementen zoals o.a. kosten of kwaliteit moeten wijzigen en wanneer. In afwijking van laatst voorgaande volzin zal Zorgadviesbureau geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die Zorgadviesbureau verwijtbaar zijn.

 

ARTIKEL 7 - CONTRACTSDUUR & UITVOERINGSTERMIJN


De overeenkomst tussen Zorgadviesbureau en een opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd of oproepbasis.

ARTIKEL 8 - HONORARIUM


Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Zorgadviesbureau, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen. Niettemin is Zorgadviesbureau gerechtigd tot verhoging van het tarief. Bovendien mag Zorgadviesbureau het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Zorgadviesbureau, dat in redelijkheid niet van Zorgadviesbureau mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 

Zorgadviesbureau zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van honorarium en/of tarief tijdig schriftelijk kenbaar maken met vermelding van ingangsdatum en omvang. De verschuldigde kosten zullen na afloop van de maand waar de kosten betrekking op hebben in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is in geval van prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever heeft dit recht niet indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Indien opdrachtgever de door Zorgadviesbureau kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Zorgadviesbureau genoemde datum waarop de tariefaanpassing in werking zou treden.

ARTIKEL 9 - BETALING


Betaling van het geleverde dient te geschieden binnen tien dagen na de factuurdatum, op een door Zorgadviesbureau aangegeven wijze en in door Zorgadviesbureau aangegeven valuta. Indien in een afwijkende valuta dan de aangegeven wordt betaald, kan Zorgadviesbureau de betaling weigeren zonder in verzuim te geraken of kan Zorgadviesbureau achteraf 10% van dat bedrag aan administratiekosten in rekening brengen onverminderd het afgesproken tarief of honorarium. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, in gebreke blijft in de betaling binnen tien dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder een nadere ingebrekestelling.

Opdrachtgever is vanaf de verzuimdatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tenzij op verzoek van de opdrachtgever in overleg tot een andere afspraak is gekomen tussen opdrachtgever en Zorgadviesbureau.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Zorgadviesbureau op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, wordt dienstverlening na de laatste factuur terstond in rekening gebracht en is

 

Zorgadviesbureau gerechtigd de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst zonder schadevergoeding op te schorten.
Zorgadviesbureau heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zorgadviesbureau kan, zonder in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Indien Zorgadviesbureau een dergelijke betaling accepteert, houdt dat niet in dat Zorgadviesbureau stilzwijgend de afwijkend aangewezen betaling volgt.

ARTIKEL 10 - INCASSO BIJ WANBETALING


Alle kosten, samenhangend met het incasseren van niet betaalde facturen, zowel binnen- als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is Zorgadviesbureau dan gerechtigd minimaal een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen overeenkomstig het dan geldende geadviseerde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum € 150,-. Indien Zorgadviesbureau hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze, onverminderd de kosten genoemd in de eerste volzin van dit artikel, voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11 - ONDERZOEK & RECLAMES


Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 48 uur nadat opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van een relevante factuur, schriftelijk te worden gemeld aan Zorgadviesbureau. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van Zorgadviesbureau, zodat Zorgadviesbureau in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door Zorgadviesbureau, zal Zorgadviesbureau de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij dat inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Die vermeende zinloosheid dient opdrachtgever dan te voegen in de ingebrekestelling. In een dergelijk geval is Zorgadviesbureau bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 14. In het geval dat tussen Zorgadviesbureau en de opdrachtgever onenigheid blijft bestaan rond de klacht van de opdrachtgever kan de opdrachtgever zich wenden tot uw eigen rechtsbijstand.

ARTIKEL 12 - TUSSENTIJDSE OPZEGGING


Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. In die termijn zijn partijen gehouden tot alle verplichtingen in de overeenkomst. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Zorgadviesbureau recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Zorgadviesbureau zijn toe te rekenen.

Voor de praktijk geldt, altijd opzegbaar. 

 

Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever door Zorgadviesbureau.

Indien eventueel op verzoek van opdrachtgever de werkzaamheden worden overgedragen aan derden en dat brengt voor Zorgadviesbureau extra kosten met zich mee, worden deze kosten extra aan opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zorgadviesbureau, zal Zorgadviesbureau in overleg met opdrachtgever zorg dragen, primair voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden of secundair een redelijke wijze van teruggave van de opdracht aan opdrachtgever, tenzij feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die opdrachtgever toerekenbaar zijn.

ARTIKEL 13 - OPSCHORTING & ONTBINDING


Zorgadviesbureau is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.

Na het sluiten van de overeenkomst Zorgadviesbureau ter kennis gekomen omstandigheden goede en redelijke grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Opdrachtgever of diens bewindvoerder of diens curator in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling voor voortzetting van de dienstverlening door Zorgadviesbureau verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of als onvoldoende door Zorgadviesbureau gemotiveerd wordt beoordeeld.

 

Voorts is Zorgadviesbureau bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zorgadviesbureau op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Zorgadviesbureau de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Zorgadviesbureau behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14 - AANSPRAKELIJKHEID


Indien Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Indien Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Zorgadviesbureau te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Zorgadviesbureau voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.250.00,- (bedrag van de dekking in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

(Wanneer het zorgadviesbureau een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten dan vervalt artikel 14 lid 4).
Wanneer Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs te goeder trouw geadviseerd heeft, en (bv het Zorgkantoor) een terugbetalingsverplichting van (PGB) gelden oplegt vanwege het (in) kopen van ‘niet verzekerde zorg’, begeleiding, advies en coaching, dan kunnen deze kosten niet worden verhaald op Zorgadviesbureau.

ARTIKEL 15 - VRIJWARINGEN

De opdrachtgever vrijwaart Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs voor aanspraken van derden met betrekkingen tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien opdrachtgever aan Zorgadviesbureau informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

ARTIKEL 16 - OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zorgadviesbureau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zorgadviesbureau worden daaronder begrepen.

 

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst de ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade ontstaan door de overmacht aan de andere partij.

Voor zoveel Zorgadviesbureau ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zorgadviesbureau gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 17 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, e.d., blijven eigendom van Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs ter inzage te geven.

Door Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs geleverde zaken, die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Voor het geval dat Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

ARTIKEL 18 - RISICO-OVERGANG


Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 19 - NIET OVERNAME PERSONEEL


De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs, en evt.  medewerkers van Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs of van ondernemingen waarop Zorgadviesbureau ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

ARTIKEL 20 - GEHEIMHOUDING


Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Zorgadviesbureau gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 21 - INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs zich de rechten en bevoegdheden voor die Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door Zorgadviesbureau Charlotte Schuurs verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zorgadviesbureau worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Zorgadviesbureau behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 22 - BROCHURES EN FOLDERS


Is aan de opdrachtgever een folder of brochure getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. Aan de inhoud van de brochure/folder van Zorgadviesbureau kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 23 - TOEPASSELIJK RECHT


Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Zorgadviesbureau is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 24 - WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden

bottom of page