top of page

Privacy statement

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, indien nodig heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij: Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier zouden evt. mogelijk nog kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kunnen opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA (momenteel geen vergoeding)

Op de (zorg) nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota evt. kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

- Uw naam, adres en woonplaats

- uw geboortedatum

- de datum van de behandeling

- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

- de kosten van het consult

bottom of page